FOR INVESTORS

We are committed to responsibility

Veriori is a Polish manufacturer of innovative solutions for securing and verifying the authenticity of products. Our solutions support companies in brand protection, supply chain control, marketing and customer service.

homepage_hero2
FOR INVESTORS

Investor materials

Shareholders

Shareholding structure

Shareholders holding at least 25% of the total vote at the General Meeting of Shareholders

Shareholders holding at least 25% of the shares in the share capital

Capital, personal and organisational ties

Shareholders

The share capital (basic) of Veriori S.A. amounts to PLN 1,560,666.80 and is divided into 15,606,668 ordinary shares of series A, B, C and D of the nominal value of PLN 0.10.

These shares are bearer shares and each share entitles to cast one vote at the General Meeting of Shareholders. On 25.09.2018, 10,000,000 shares of series B with a nominal value of PLN 0.10 each were allotted as part of the ongoing subscription under the private placement. On 14.08.2019, 3,000,000 series C shares with a nominal value of PLN 0.10 each were allotted as part of the ongoing subscription under the private placement. On 22.04.2021, 1,606,668 D series shares with a nominal value of PLN 0.10 each were allotted as part of the subscription under the private placement.

Shareholding structure

Series Type Number from Number to Total

A

Bearer shares 0 000 001 1 000 000 1 000 000

B

Bearer shares 00 000 001 10 000 000 10 000 000

C

Bearer shares 0 000 001 3 000 000 3 000 000

D

Bearer shares 0 000 001 1 606 668 1 606 668

 

Shareholders holding at least 25% of the total vote at the General Meeting of Shareholders

Veriori S.A. does not currently have any Shareholders holding at least 25% of the total vote at the General Meeting of Shareholders

Shareholders holding at least 25% of the shares in the share capital

Veriori S.A. does not currently have any Shareholders holding at least 25% of the shares in its share capital

Capital, personal and organisational ties

One person who is a member of the Management Board of Veriori S.A holds a significant number of shares of the company in the total number of 14.51% of shares

First and last name Function Number of shares held
Julita Skowrońska Member of the Management Board 14.51% of shares

 

One person who is a member of the Management Board of Veriori S.A. has a personal tie with a significant shareholder.

First and last name Function Number of shares held Tie
Artur Szachno Member of the Management Board Issuer - Father
Michał Szachno

Shareholder

Employee of the Issuer

14.82% of shares Son

 

Members of the Issuer's Supervisory Board are minority shareholders of the Issuer.

Company authorities

Board Members

Inwestor_2-1

Julita Skowrońska

Member of the Management Board
Inwestor_3-1

Bogdan Biedroń

Member of the Management Board
Inwestor_1-1

Artur Szachno

Member of the Management Board
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.
Zgodnie z regulacjami nowelizacji, do dnia 28 lutego 2021 r. wszystkie spółki akcyjne, w tym również Veriori S.A., są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym, również w odniesieniu do akcji, które zostały już wyemitowane. Zarząd Veriori S.A. informuje, że stosownie do Uchwały nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Veriori S.A. z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495. https://bossa.pl
Wraz z 1 marca 2021 r. niezdematerializowane akcje co do zasady utracą swoją moc obowiązującą, co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.
Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych oznacza również szereg zmian w ich codziennym, bieżącym funkcjonowaniu oraz w obrocie ich akcjami. Istotne zmiany obejmą m.in. zasady zbywania oraz obciążania akcji (np. ustanawiania zastawu na akcjach). Zasadniczo wszelkie transakcje, których przedmiotem są akcje, będą wymagały zgłoszenia do rejestru akcjonariuszy i dokonania w nim odpowiedniego wpisu. Co do zasady zbycie akcji będzie prawnie skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy. Brak stosownego zgłoszenia sprawi, że nabywca akcji nie będzie mógł zostać uznany przez spółkę za jej akcjonariusza. Kolejną znaczącą zmianą będzie sposób wypłaty dywidendy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie również pośredniczył pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami przy wypłacie dywidendy.
Zgodnie z zawartą umową o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, DM BOŚ będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie Veriori S.A. Wszelkie dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych zostaną udostępnione przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr, w wyniku czego DM BOŚ będzie pełnił funkcję Administratora ich danych osobowych w związku z prowadzonym rejestrem. Po założeniu rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze będzie DM BOŚ, w związku z czym w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki powinni kontaktować się bezpośrednio z DM BOŚ, do tego dnia akcjonariusze w powyższej sprawie powinni kontaktować się ze Spółką. Zasady przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy znajdziecie Państwo na stronie https://bossa.pl/dane-osobowe w zakładce Polityka prywatności – „Dla Akcjonariusza”.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 16 ww. ustawy Spółka ma obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w przypadku Spółki – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym akcjonariusze zostaną wezwani pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Jednocześnie Spółka ma obowiązek udostępnienia informacji o ww. wezwaniu na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres 3 lat od dnia pierwszego wezwania.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie VERIORI S.A. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VERIORI S.A. i wykonywania prawa głosu określa „Regulamin Walnego Zgromadzeń Akcjonariuszy VERIORI S.A.”. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego otwarcia i przebiegu obrad. W naszej sekcji Walne Zgromadzenia udostępniliśmy dla Państwa treść Ogłoszeń o zwołaniu WZA, Projekty uchwał oraz Podjęte uchwały, treść ewentualnych sprzeciwów wniesionych do podjętych uchwał. Komunikacja elektroniczna we wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: legal@veriori.com

30.09.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

11.08.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

17.02.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

13.03.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

04.07.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

06.05.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

05.03.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

We are committed to an effective and transparent information policy. For this reason, we provide you with the auditor's opinions, the Management Board's reports on activities and the financial statements.

24.09.2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pobierz

31.12.2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok

Pobierz

31.12.2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Pobierz

07.09.2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok

Pobierz

31.12.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok

Pobierz

31.12.2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Pobierz

22.01.2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok

Pobierz

31.12.2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok

Pobierz

31.12.2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Pobierz

Current and historical financial data of the Company.

Annual / Separate Financial Report

2017/2018 2019 2020

Number of shares

11 000 000 14 000 000 14 5000 000

Total assets

2 869 626,47 3 861 412,81 6 122 594,95

Equity

1 198 975,12 2 447 093,43 4 021 384,24

Operating expenses

1 318 057,25 2 036 368,17 1 818 827,90

Profit (loss) on sales

(1 318 057,25) 980 275,94 271 488,17

Operating profit (loss)

(1 317 812,80) 1 324 673,22 274 444,62

Net profit (loss)

(1 401 024,88) 798 118,31 74 290,81

 

 

NETRIX VENTURES EQUITY FUND PORTFOLIO COMPANY