DLA INWESTORÓW

Stawiamy na odpowiedzialność

Veriori jest polskim producentem innowacyjnych rozwiązań służących do zabezpieczania i weryfikacji autentyczności produktów. Nasze rozwiązania wspierają firmy w zakresie ochrony marki, kontroli łańcucha dostaw, marketingu oraz obsługi klienta.

homepage_hero2
DLA INWESTORÓW

Materiały inwestorskie

Akcjonariat

Podział Akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 25% ogólnej liczby na WZA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym

Powiązania kapitałowe, osobowe i organizacyjne

Akcjonariat

Kapitał zakładowy (podstawowy) Veriori S.A. wynosi 1 560 666,80 zł i dzieli się na 15 606 668 akcji zwykłych serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje te są akcjami na okaziciela i każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu na WZA. W dniu 25.09.2018 roku nastąpił przydział 10 000 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach prowadzonej subskrypcji w ramach oferty prywatnej. W dniu 14.08.2019 roku nastąpił przydział 3 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach prowadzonej subskrypcji w ramach oferty prywatnej. W dniu 22.04.2021 roku nastąpił przydział 1 606 668 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach prowadzonej subskrypcji w ramach oferty prywatnej.

Podział Akcjonariatu

Seria Rodzaj Numer od Numer do Lączna liczba

A

Akcje zwykłe na okaziciela 0 000 001 1 000 000 1 000 000

B

Akcje zwykłe na okaziciela 00 000 001 10 000 000 10 000 000

C

Akcje zwykłe na okaziciela 0 000 001 3 000 000 3 000 000

D

Akcje na okaziciela 0 000 001 1 606 668 1 606 668

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 25% ogólnej liczby na WZA

Spółka Veriori S.A. w chwili obecnej nie posiada Akcjonariuszy posiadających co najmniej 25% ogólnej liczby na WZA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym

Spółka Veriori S.A. w chwili obecnej nie posiada Akcjonariuszy posiadających co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym

Powiązania kapitałowe, osobowe i organizacyjne

Jedna osoba będąca członkiem zarządu Veriori S.A posiada znaczące ilości akcji spółki w ogólnej liczbie 14,51%

Imię i nazwisko Funkcja Liczba posiadanych akcji
Julita Skowrońska Członek Zarządu Posiada 14.51% akcji

 

Jedna osoba będąca członkiem zarządu Veriori S.A. posiada powiązania osobowe ze znaczącym akcjonariuszem.

Imię i nazwisko Funkcja Liczba posiadanych akcji Powiązanie
Artur Szachno Członek Zarządu
Emitent
- Ojciec
Michał Szachno Akcjonariusz
Pracownik Emitenta
Posiada 14.82% akcji Syn

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta są akcjonariuszami mniejszościowymi Emitenta.

O VERIORI

Władze spółki

Inwestor_2-1

Julita Skowrońska

Członek Zarządu
Inwestor_1-1

Artur Szachno

Członek Zarządu

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.
Zgodnie z regulacjami nowelizacji, do dnia 28 lutego 2021 r. wszystkie spółki akcyjne, w tym również Veriori S.A., są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym, również w odniesieniu do akcji, które zostały już wyemitowane. Zarząd Veriori S.A. informuje, że stosownie do Uchwały nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Veriori S.A. z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495. https://bossa.pl
Wraz z 1 marca 2021 r. niezdematerializowane akcje co do zasady utracą swoją moc obowiązującą, co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.
Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych oznacza również szereg zmian w ich codziennym, bieżącym funkcjonowaniu oraz w obrocie ich akcjami. Istotne zmiany obejmą m.in. zasady zbywania oraz obciążania akcji (np. ustanawiania zastawu na akcjach). Zasadniczo wszelkie transakcje, których przedmiotem są akcje, będą wymagały zgłoszenia do rejestru akcjonariuszy i dokonania w nim odpowiedniego wpisu. Co do zasady zbycie akcji będzie prawnie skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy. Brak stosownego zgłoszenia sprawi, że nabywca akcji nie będzie mógł zostać uznany przez spółkę za jej akcjonariusza. Kolejną znaczącą zmianą będzie sposób wypłaty dywidendy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie również pośredniczył pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami przy wypłacie dywidendy.
Zgodnie z zawartą umową o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, DM BOŚ będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie Veriori S.A. Wszelkie dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych zostaną udostępnione przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr, w wyniku czego DM BOŚ będzie pełnił funkcję Administratora ich danych osobowych w związku z prowadzonym rejestrem. Po założeniu rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze będzie DM BOŚ, w związku z czym w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki powinni kontaktować się bezpośrednio z DM BOŚ, do tego dnia akcjonariusze w powyższej sprawie powinni kontaktować się ze Spółką. Zasady przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy znajdziecie Państwo na stronie https://bossa.pl/dane-osobowe w zakładce Polityka prywatności – „Dla Akcjonariusza”.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 16 ww. ustawy Spółka ma obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w przypadku Spółki – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym akcjonariusze zostaną wezwani pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Jednocześnie Spółka ma obowiązek udostępnienia informacji o ww. wezwaniu na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres 3 lat od dnia pierwszego wezwania.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie VERIORI S.A. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VERIORI S.A. i wykonywania prawa głosu określa „Regulamin Walnego Zgromadzeń Akcjonariuszy VERIORI S.A.”. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego otwarcia i przebiegu obrad. W naszej sekcji Walne Zgromadzenia udostępniliśmy dla Państwa treść Ogłoszeń o zwołaniu WZA, Projekty uchwał oraz Podjęte uchwały, treść ewentualnych sprzeciwów wniesionych do podjętych uchwał. Komunikacja elektroniczna we wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: legal@veriori.com

30.09.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

11.08.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

17.02.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

13.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

04.07.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

06.05.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Treść ogłoszenia WZA w MSIG

05.03.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dbamy o efektywną i przejrzystą politykę informacyjną. Z tego też względu udostępniamy dla Państwa opinie biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowe.

24.09.2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pobierz

31.12.2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok

Pobierz

31.12.2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Pobierz

07.09.2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok

Pobierz

31.12.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok

Pobierz

31.12.2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Pobierz

22.01.2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok

Pobierz

31.12.2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok

Pobierz

31.12.2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Pobierz

Bieżące oraz historyczne dane finansowe Spółki.

Raport finansowy roczny / jednostkowy 2017/2018 2019 2020
Liczba akcji 11 000 000 14 000 000 14 5000 000
Aktywa razem 2 869 626,47 3 861 412,81 6 122 594,95
Kapitał własny 1 198 975,12 2 447 093,43 4 021 384,24
Koszty działalności operacyjnej 1 318 057,25 2 036 368,17 1 818 827,90
Zysk (strata) ze sprzedaży (1 318 057,25) 980 275,94 271 488,17
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 317 812,80) 1 324 673,22 274 444,62
Zysk (strata) netto (1 401 024,88) 798 118,31 74 290,81

 

 

SPÓŁKA PORTFELOWA NETRIX VENTURES FUNDUSZ KAPITAŁOWY